Jathropha: from an iconic biofuel crop to a green-policy parasite

H.G.C. Schulte Nordholt, G.A. van Klinken, J. Vel, S. Afiff, D. Simandjuntak, M. Dieleman, J. McCarthy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume66
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit