Jews and Christ Interchanged: Discursive Strategies in the Passio Iudeorum Pragensium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-86
TijdschriftGraeco-Latina Brunensia
Volume17
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit