Joost Halbertsma, het Latijn en het Lexicon Frisicum

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

221 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)167-188
Aantal pagina's22
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume88
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit