Khmer Rouge Trials: justice delayed for old genocide crimes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-10
Aantal pagina's3
TijdschriftNewsletter Criminology and International Crimes
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - dec. 2014

Citeer dit