Kings and covenants; Stranger-kings and social contract in Sulawesi

D.E.F. Henley, I. Caldwell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftIndonesia and the Malay World
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit