Kloosters in een laatmiddeleeuwse boom town [Review of: M. Schilder (1997) Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

123 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)152-154
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume10
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit