Koineization in the present-day Dutch dialect landscape: postvocalic /r/ and more

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's25
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Nummer van het tijdschrift"The Formation of Regiolects in the Low Countries" 2011
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit