La Révolution batave et l'esclavage. Les (im)possibilités de l'abolition de la traite des Noirs et de l'esclavage (1780-1814)

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Downloads (Pure)
Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)65-78
Aantal pagina's14
TijdschriftAnnales Historiques de la Revolution Francaise
Nummer van het tijdschrift326
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit