Laboratory studies on three Encarsia spp. and one Eretmocerus sp.(Hym.,Aphelinidae) parasites of the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum (Westw.) to assess their efficiency as biological control agents under low temperature conditions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)555-561
TijdschriftMededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent
Volume45
StatusGepubliceerd - 1980
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit