Labour, land, and capital markets in early modern Southeast Asia from the fifteenth to the nineteenth century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftContinuity and Change
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit