Labour productivity and human capital in the European maritime sector of the eighteenth century

Jelle Lottum, van, Jan Luiten van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83
Aantal pagina's100
TijdschriftExplorations in Economic History
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit