Labouring Transformations of Amphibious Monsters: Globalization, Diversity and the Effects of Labour Mobilization under the Dutch East India Company (1600-1800)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit