Language Policy in Germany and the Netherlands. A Comparison of the Policy with regard to the three Frisian Languages

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

560 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-94
TijdschriftEthnos Nation
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit