Lasiodiplodia species associated with dieback disease of mango (Mangifera indica) in Egypt.

A. Ismail, G. Cirvilleri, G. Polizzi, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, L. Lombard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  107 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)649-660
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume41
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit