Late Colonial Estrangement and Miscegenation. Identity and authenticity in the colonial imagination in the Dutch and Lusophone (Post) Colonial Worlds

U. Bosma, F. Rosa Ribeiro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-50
TijdschriftCultural and Social History
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit