Leaf endophytes and Populus genotype affect severity of damage from the necrotrophic leaf pathogen, Drepanopeziza populi.

P.E. Busby, N. Zimmerman, D.J. Weston, S.A. Jawdy, J. Houbraken, G. Newcombe

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)125
  TijdschriftEcosphere
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit