Learned odour preferences in the parasitoid Cotesia glomerata

J.B.F. Geervliet, S.J.A. Ariens, L.E.M. Vet, M. Dicke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-267
TijdschriftNorwegian Journal of Agricultural Sciences
Volume16
Nummer van het tijdschriftsuppl.16
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit