Left, right, near or far wall common carotid intima-media thickness measurements: associations with cardiovascular disease and lower extremity arterial atherosclersosis

M.L. Bots, P.T.V.M. de Jong, A. Hofman, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)801-807
TijdschriftJournal of Clinical Epidemiology
Volume50
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit