Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Human Rights Practice
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit