Legalizing Compensation and the Spoils of War: the Russian Law on Displaced Cultural Valuables and the Manipulation of Historical Memory.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-256
TijdschriftInternational Journal of Cultural Property
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit