Lesions of the suprachiasmatic nucleus indicate the presence of a direct vasoactive intestinal polypeptide-containing projection to gonadotropin-releasing hormone neurons in the female rat

E.M. van der Beek, V.M. Wiegant, H.A. van der Donk, R. van den Hurk, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

174 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-144
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume5
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit