Leukocyte-Associated Ig-Like Receptor-1 Functions as an Inhibitory Receptor on Cytotoxic T Cells

L. Meyaard, J. Hurenkamp, J.C. Clevers, L.L. Lanier, J.H. Phillips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

88 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5800-5804
TijdschriftJournal of Immunology
Volume162
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit