Lidmaatschap van een vakbond onder ouderen in Europa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

115 Downloads (Pure)

Samenvatting

De vakbonden in Europa zijn in een snel tempo aan het vergrijzen. Hoewel vakbonden primair gericht zijn op de (collectieve) belangenbehartiging van de beroepsbevolking, blijft een aanzienlijk deel van de ouderen ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd lid van de vakbond. Naast traditie en solidariteit als motief, speelt mogelijk ook mee dat de vakbond voor veel van de oudere leden ook onderdeel vormt van het sociale leven. Uit een Europees onderzoek uit 2014 blijkt dat 27% van de 50-64 jarigen en 15% van 65-plussers in Nederland lid is van een vakbond. In de Scandinavische landen is dit aandeel een stuk hoger, in veel andere Europese landen een stuk lager.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20
TijdschriftGeron
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit