Life history, growth and production of Neomysis integer in the Westerschelde estuary (SW Netherlands)

J. Mees, Z. Abdulkerim, O. Hamerlynck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  356 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-57
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume109
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit