Life span changes in the presence of melanocyte stimulating hormone containing cells in the human pituitary

M. Visser, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Citaten (Scopus)
99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-178
TijdschriftJournal of developmental physiology
Volume1
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit