Ligands of surface Ig raise cytoplasmic free Ca++ in human B cells

J.C. Clevers, A.C. Bloem, F. Gmelig-Meyling, R.E. Ballieux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
351 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)557-562
TijdschriftScandinavian Journal of Immunology
Volume22
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit