Light and electron microscopic immunocytochemical analysis of the serotonin innervation of the rat visual cortex

G.C. Papadopoulos, J.G. Parnavelas, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

300 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)883-892
TijdschriftJournal of Neurocytology
Volume16
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit