Light and electron microscopic immunocytochemical analysis of the dopamine innervation of the rat visual cortex

G.C. Papadopoulos, J.G. Parnavelas, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)303-310
TijdschriftJournal of Neurocytology
Volume18
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit