Light condition experienced by parent plants influences the response of offspring to light via both parental effects and soil legacy effects

Wei Xue, Lin Huang, Fei Hai Yu* (Co-auteur), T. Martijn Bezemer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Light condition experienced by parent plants influences the response of offspring to light via both parental effects and soil legacy effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology