Light dependent morphogenesis of unicellular stages in synchronized cultures of Scenedesmus quadricauda (Türp) Bréb. (Chlorophyceae)

C.L.M. Steenbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)391-396
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift5-6
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit