Light microscopic immunocytochemical localization of vasopressin binding sites in the rat kidney

R. Ravid, D.F. Swaab, Chr.W. Pool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-140
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume105
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit