Limited effect of senile plaques on neuronal density in the hippocampal CA1 Area of Alzheimer patients

A. Salehi, J.M. Bakker, M. Mulder, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-82
TijdschriftAlzheimer Disease and Associated Disorders
Volume12
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit