Linguistic and cultural exchange and appropriation: a survey study in a multi-ethnic neighbourhood in The Netherlands

W. Jongenburger, J. Aarssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-308
TijdschriftJournal of Multilingual and Multicultural Development
Nummer van het tijdschriftVol. 22, No. 4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit