Local brokerage and international leverage: NGOs and land conflicts in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
TijdschriftJournal of International Development
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit