Local discriminability determines the strength of holistic processing for faces in the fusiform area.

V. Goffaux, C. Schiltz, M. Mur, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer604
TijdschriftFrontiers in Psychology
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit