Local dominance of exotic plants declines with residence time: a role for plant–soil feedback?

Tanja A.A. Speek, Joop H.J. Schaminée, Jeltje M. Stam, Lambertus A.P. Lotz, Wim A. Ozinga, Wim H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local dominance of exotic plants declines with residence time: a role for plant–soil feedback?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology