Local Identity Construction in Dialect Pop Music: Songs, Narratives, and Social Media Posts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)104-136
Aantal pagina's33
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
StatusGepubliceerd - dec 2018

Citeer dit