Localization of corticotropin-releasing hormone (CRH) neurons in the paraventricular nucleus of the human hypothalamus; age-dependent colocalization with vasopressin

F.C. Raadsheer, A.A. Sluiter, R. Ravid, F.J.H. Tilders, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

314 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-62
TijdschriftBrain Research
Volume615
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit