Localization of vasopressin at the light and electronmicroscopical level in the suprachiasmaticlimbic system in rats

F.W. van Leeuwen, R.M. Buijs, D.F. Swaab, C. de Raay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNeuroscience Letters
VolumeSuppl. 1
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit