Locus and limits of syntactic microvariation

S. Barbiers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1607-1623
Aantal pagina's16
TijdschriftLingua
Volume119
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit