Log-linear analysis of modelling of spatial interaction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187-205
TijdschriftPapers in Regional Science
Volume52
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit