Long-distance relativization in varieties of Dutch

E. Boef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

225 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-100
Aantal pagina's24
TijdschriftProceedings of ConSole
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit