Longitudinal changes in interracial hate crimes in the United States, 1990-2014: Does racial composition matter?

M. Kros, E. Jaspers, F. van Tubergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of International Migration and Integration
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 31 mei 2022

Citeer dit