Looking at a digital research data archive - Visual interfaces to EASY

A. Scharnhorst, O. ten Bosch, P.K. Doorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftDigital Libraries: physics and society
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit