Loss of lipid synthesis as an evolutionary consequence of a parasitic lifestyle

B. Visser, C. Le Lann, F.J. den Blanken, J.A. Harvey, J.J.M. van Alphen, J. Ellers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

135 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loss of lipid synthesis as an evolutionary consequence of a parasitic lifestyle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology