Low-Temperature Addition of Hydrogen Polysulfides to Olefins - Formation of 2,2'-Dialkyl Polysulfides from Alk-1-Enes and Cyclic (Poly)Sulfides and Polymeric Organic Sulfur-Compounds from Alpha,Omega-Dienes

W. De Graaf, J.S.S. Damste, J.W. De Leeuw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)635-640
  TijdschriftJournal of the Chemical Society, Perkin transactions I
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit