Macrophyte-related shifts in the nitrogen and phosphorus contents of the different trophic levels in a biomanipulated shallow lake.

E. Van Donk, R.D. Gulati, A. Iedema, J. Meulemans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  189 Citaten (Scopus)
  675 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-26
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume251
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit