Making an Island in Time: Dutch Folklore Studies, Painting, Tourism, and Craniometry around 1900

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

470 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-200
TijdschriftJournal of Folklore Research
Volume39
Nummer van het tijdschrift2/3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit