Male soldier caste larvae are non-aggressive in the polyembryonic wasp Copidosoma floridanum

D. Giron, J.A. Harvey, J.A. Johnson, M.R. Strand

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)431-434
  TijdschriftBiology Letters
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit