Management of a twenty-first century brain bank: experience in the BrainNet Europe consortium.

J. Bell, I. Alazuloff, S. Al-Sarraj, T. Arzberger, N. Bogdanovic, H. Budka, D.T. Dexter, P. Falkai, I. Ferrer, E. Gelpi, S. Gentleman, G. Giaccone, I. Huitinga, J.W. Ironside, N.M. Klioueva, G.G. Kovacs, D. Meyronet, M. Palkkovits, P. Parchi, E. PatsourisR. Reynolds, P. Riederer, W. Roggendorf, D. Seilhaen, A. Schmitt, P. Schmitz, N. Streichenberger, A. Schwalber, H. Kretzschmar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)497-507
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume115
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit